Polityka prywatności i informacja o plikach cookie

Niniejsza Polityka Prywatności oraz informacja o plikach cookie określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.marrodent.pl, zwanego dalej „sklep Marrodent” lub „e-sklep” oraz za pośrednictwem serwisu internetowego marrodent.pl, zwanego dalej „Serwis Marrodent” lub „marrodent.pl” lub „Serwis”.

Celem niniejszej Polityki Prywatności oraz informacji o plikach cookie jest określenie zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych o Użytkownikach i ich zachowaniu pozyskanych przez Marrodent sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwaną dalej „Marrodent”.

Marrodent dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Użytkownikom ochronę prywatności oraz zachowanie poufności w przekazywanych informacjach osobowych, w tym bezpiecznego dokonywania zakupów internetowych w ramach e-sklepu.

1. DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności jest mowa o:
  1. Administratorze – należy przez to rozumieć MARRODENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000048347, posługująca się numerem REGON: 072729819 oraz NIP: 9372343899, tel. 728 307 431, adres e-mail: rodo@marrodent.pl (dalej: „Administrator” lub „Marrodent”);
  2. Dane osobowe – należy przez to rozumieć wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
  3. Polityka – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Prywatności;
  4. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  5. Sklep, Sklep internetowy, e-sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem sklep.marrodent.pl;
  6. Użytkownik– należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą e-sklep lub Serwis lub korzystającą z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
  7. Pliki cookie – należy przez to rozumieć dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową;
  8. Serwis – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.marrodent.pl

 

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności, zgodnie z przepisami RODO. Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/a danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). Jednakże, mając na uwadze usługi świadczone przez naszych usługodawców w szczególności w zakresie działań informatycznych, a także działania dostawców wtyczek funkcjonujących na stronie Sklepu Marrodent oraz Serwisu Marrodent (np. Google Analytics oraz Google Ads, wtyczka Facebook, itp.), może dojść do przekazania danych Użytkownika poza obszar EOG z uwagi na siedzibę tych podmiotów lub lokalizację ich serwerów w państwach trzecich. W takim przypadku, podstawą transferu danych będą standardowe klauzule umowne lub zgoda Użytkownika wyrażona zgodnie z art. 49 RODO w chwili akceptacji/zmiany ustawień plików cookie. Administrator informuje, że przekazanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej niesie ze sobą ryzyko niekontrolowanego przetwarzania danych lub ich utraty.

 

a. Administrator danych osobowych.

Właścicielem  Sklepu Marrodent oraz Serwisu Marrodent i jednocześnie administratorem danych osobowych jest MARRODENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000048347, posługująca się numerem REGON: 072729819 oraz NIP: 9372343899, tel. +48 728 307 431, adres e-mail: rodo@marrodent.pl

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach działalności Sklepu Marrodent oraz Serwisu Marrodent, w tym realizacji przysługujących Użytkownikowi praw wobec danych osobowych można skontaktować się z Administratorem

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@marrodent.pl
 • telefonicznie pod numerem: +48 728 307 431
 • pisemnie pod adresem: MARRODENT Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała

b. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych Użytkownika, Okres przechowywania danych osobowych.

1) W ramach korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Marrodent oraz Serwisu Marrodent, Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem e-sklepu oraz Serwisu, a także dane użytkowe zawarte w plikach cookie. Przetwarzanie danych Użytkownika związane jest w szczególności z:

(A) rejestracją i obsługą konta Użytkownika w Sklepie Marrodent (imię i nazwisko lub firma/nazwa przedsiębiorcy, NIP, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy),

(B) ze złożeniem zamówienia w Sklepie Marrodent (imię, nazwisko lub firma/nazwa przedsiębiorcy, NIP, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy; nie gromadzimy danych karty płatniczej Użytkownika – informacje te są przekazywane bezpośrednio do zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatność),

(C) subskrypcją newslettera przez Użytkownika (adres e-mail),

(D) z obsługą formularza kontaktowego oraz czatu (adres e-mail, dane osobowe Użytkownika wskazane w treści wiadomości),

(E) z obsługą formularza zgłoszeniowego na szkolenia stacjonarne (imię, nazwisko lub firma/nazwa przedsiębiorcy, NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail),

(F) z obsługą formularza rekrutacyjnego (imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, pozostałe dane osobowe Użytkownika wskazane w dokumentach aplikacyjnych),

(G) z obsługą formularza do umawiania spotkań i prezentacji w ramach Fast Track (imię, nazwisko lub firma/nazwa przedsiębiorcy, NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail),

(H) z usługą Fast Track (imię, nazwisko lub firma/nazwa przedsiębiorcy, NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail),

(I) z obsługą formularza szkoleniowego – szkolenia i webinary online (imię, nazwisko lub firma/nazwa przedsiębiorcy, NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail),

(J) ze Szkoleniami i webinarami online (imię, nazwisko lub firma/nazwa przedsiębiorcy, NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail),

(K) z zapewnieniem prawidłowego działania Sklepu Marrodent oraz Serwisu Marrodent, zwiększeniem ich funkcjonalności oraz ewentualnym działaniem reklamowym (dane użytkowe zawarte w plikach cookie takie jak w szczególności: adres IP, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, ruch Użytkownika na stronie).

2. Podstawa prawna, cel przetwarzania danych osobowych, a także okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od sytuacji, w której dochodzi do przekazania danych osobowych Użytkownika Administratorowi. W ramach funkcjonowania Sklepu Marrodent oraz Serwisu Marrodent wyróżnia się w następujące podstawy, cele oraz okres przetwarzania danych osobowych:

(A) w zakresie REJESTRACJI I OBSŁUGI KONTA UŻYTKOWNIKA

  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy w zakresie rejestracji i obsługi konta w sklepie internetowym, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń wynikających z zawartej umowy,
  • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, tj. przez czas posiadania przez Użytkownika konta w Sklepie Marrodent, a po tym okresie, dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO,

 

(B) w zakresie ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE MARRODENT

w zakresie ŚWIADCZENIA USŁUGI FAST TRACK

w zakresie OBSŁUGI FORMULARZA SZKOLENIOWEGO i ŚWIADCZENIA SZKOLEŃ ORAZ WEBINARÓW ONLINE

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

i. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia działań związanych ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży oraz jej realizacji,

ii. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia działań związanych ze świadczeniem usługi Fast Track,

iii. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia działań związanych ze świadczeniem szkoleń oraz webinarów online,

oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie rachunkowości oraz obowiązków podatkowych,

a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń wynikających z zawartej umowy,

 • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania tj. przez czas obsługi zamówienia/obsługi formularza szkoleniowego, a następnie przez czas realizacji umowy sprzedaży/świadczenia usług Fast Track/szkoleniowych, a po tym okresie, dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO,

 

(C) w zakresie SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA

w zakresie OBSŁUGI FORMULARZA KONTAKTOWEGO ORAZ CZATU

w zakresie OBSŁUGI FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA SZKOLENIA STACJONARNE

w zakresie OBSŁUGI FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

w zakresie OBSŁUGI FORMULARZA DO UMAWIANIA SPOTKAŃ I PREZENTACJI W RAMACH FAST TRACK

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.

i. zgoda wyrażona przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażona w formularzu, mailowo bądź poprzez zmianę ustawień konta;

ii. zgoda wyrażona przez Użytkownika przy wypełnieniu oraz przesłaniu konkretnego formularza bądź przy skorzystaniu z czatu,

a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń wynikających z zawartej umowy,

 • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów tj.

i. przez czas prowadzenia newslettera przez Administratora, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie,

ii. przez czas obsługi formularza kontaktowego oraz czatu, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie,

a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO,

 

(D) w zakresie DANYCH UŻYTKOWYCH ZAWARTYCH W PLIKACH COOKIE:

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika poprzez określenie ustawień swojej przeglądarki internetowej oraz potwierdzenie akceptacji plików cookie po wejściu na stronę Sklepu Marrodent lub Serwisu Marrodent, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zapewnieniu niezbędnego bezpieczeństwa i niezawodności e-sklepu oraz Serwisu;
 • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów, tj. przez czas prowadzenia Sklepu Marrodent oraz Serwisu Marrodent, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie (w szczególności poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub usunięcie plików cookie); dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO.

 

c. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora, podmioty z nim współpracujące, w szczególności, podmioty obsługujące płatności, dostarczające produkty, podmioty realizujące wysyłki, zapewniające usługi dodatkowe związane z zawartą transakcją, biorące udział w obsłudze reklamacji, banki, dostawcy usług hostingowych, podmioty realizujące usługi w zakresie IT, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, marketingowe, serwisowe, pocztowe, podmiot utylizujący – tj. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych, Marrodent udostępni je uprawnionym organom państwowym.

 

d. Uprawnienia Użytkownika.

 1. Administrator przykłada wagę do ochrony poufności i prywatności przekazanych mu informacji. Podawanie danych przez Użytkownika e-sklepu lub Serwisu Marrodent jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z wybranej funkcji e-sklepu lub Serwisu Marrodent.
 2. W każdej chwili można zrezygnować z przekazania danych Administratorowi, dobrowolnie rezygnując z wykorzystania wyżej wymienionych funkcjonalności e-sklepu lub Serwisu. Dane osobowe pozostawione w e-sklepie lub Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 21 RODO.
 5. W zakresie przetwarzania danych opartego na zgodzie Użytkownika, w każdej chwili Użytkownik ma prawo wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na ważność przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 6. W każdym przypadku i w każdej chwili Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego w zakresie usługi newslettera.
 7. W celu realizacji wskazanych uprawnień należy się skontaktować z Administratorem pod adresem rodo@marrodent.pl

 

e. Zabezpieczenie danych.

 1. Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych pozostawionych przez Użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa. Administrator stosuje następujące rozwiązania zapewniające:
  1. szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
 2. Ponadto, Administrator regularne testuje i ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

f. Profilowanie.

W ramach Sklepu Marrodent oraz Serwisu Marrodent, Marrodent może automatycznie dopasowywać treści do potrzeb Użytkowników poprzez analizę ich osobistych preferencji, przy wykorzystaniu podanych przez nich danych osobowych (profilowanie). Jeśli Użytkownikowi nie podoba się takie działanie, to należy skontaktować się z Administratorem na adres: rodo@marrodent.pl. Użytkownik ma zawsze prawo do sprzeciwu wobec automatycznego dopasowywania przez Administratora ofert dla Użytkownika. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

3. PLIKI COOKIE

W trakcie korzystania ze Sklepu Marrodent lub Serwisu Marrodent, w sposób automatyczny zbierane są informacje o Użytkownikach zawarte w plikach cookie. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne (najczęściej małe pliki tekstowe), które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na komputerze lub na urządzeniu mobilnym) podczas korzystania przez niego ze Sklepu Marrodent lub Serwisu Marrodent. Pliki cookie są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane nie mają do nich dostępu. Ponadto, pliki cookie zazwyczaj gromadzą ogólne dane na temat lokalizacji Użytkownika, sposobu rozpoczęcia korzystania ze e-sklepu lub Serwisu, czasu przechowywania plików cookie na urządzeniu końcowym.

 

a. Podmiot zamieszczający.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika e-sklepu oraz Serwisu Pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest jest Marrodent. W przypadku jednak, gdy Marrodent korzysta z narzędzi (np. wtyczek), których dostawcą są serwisy zewnętrzne, mogą one zbierać informacje zapisane w plikach cookie we własnym zakresie (wówczas są to tzw. pliki cookie podmiotów trzecich).

 

b. Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji.

 1. Administrator korzysta z Plików cookie oraz podobnych technologii w celu zapewnienia dostępu do funkcjonalności e-sklepu oraz Serwisu Administratora oraz w celach analitycznych, statystycznych (tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z e-sklepu lub Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości) oraz zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania e-sklepu oraz Serwisu, a także w celach reklamowych. Odpowiednio skonfigurowane Pliki cookie są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Pliki cookie nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z e-sklepu lub Serwisu.
 2. Marrodnet stosuje następujące rodzaje plików cookie:

a. niezbędne pliki cookie – pliki niezbędne, ażeby Sklep Marrodent oraz Serwis Marrodent mogły być prawidłowo wyświetlane Użytkownikowi (dla ich przetwarzania nie jest potrzebna zgoda Użytkownika),

b. funkcjonalne pliki cookie – pliki pozwalające zapamiętać wybory Użytkownika dokonane w Sklepie Marrodent lub Serwisie Marrodent (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika),

c. statystyczne pliki cookie – pliki zbierające dane statystyczne o Użytkownikach i ich zachowaniach na stronach Sklepu Marrodent lub Serwisu Marrodednt (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika),

d. reklamowe pliki cookie – pliki pozwalające prowadzić kampanie reklamowe (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika).

 

3. W zależności od zakresu wyrażonych przez Użytkownika zgód na pliki cookie, Marrodent wykorzystuje Pliki cookie w następujących celach:

a. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Marrodent oraz Serwisu Marrodent (np. techniczne pliki cookie, uwierzytelniające pliki cookie, utrzymanie sesji),

b. dostosowania zawartości stron internetowych e-sklepu lub Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika e-sklepu lub Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (np. wyświetlenie treści w wybranym przez Użytkownika języku, zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści);

c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy e-sklepu oraz Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (np. mierzenie ruchu Użytkownika na stronach);

d. wyświetlania i dopasowywania treści reklam emitowanych w e-sklepie lub Serwisie do preferencji Użytkownika;

e. niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

4. Niezależnie od powyższego podziału, wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje Plików cookie:

a. „sesyjne” (session cookie) będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

b. „stałe” (persistent cookie) będące Plikami cookie przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

c. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji.

 1. Administrator informuje, że przechowywana informacja w Plikach cookies lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 1. Wykorzystanie przez Administratora danych uzyskanych przy użyciu plików cookie, jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika (poprzez ustawienia przeglądarki internetowej oraz wybrany zakres preferencji w tzw. banerze cookie).
 2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy e-sklepu oraz Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, ograniczyć ich zapisywanie bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika e-sklepu lub Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), najczęściej w sekcji dotyczącej ustawień prywatności.

Co do najczęściej stosowanych przeglądarek, Administrator przedstawia następujące adresy:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-7

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 1. Celem pozyskania wyraźnej zgody Użytkownika na wykorzystanie plików cookie przez Administratora oraz celem ułatwienia zmiany preferencji Użytkownika w zakresie stosowanych plików cookie, Marrodent umożliwiła w jasny i przystępny sposób wybór plików cookie już z poziomu głównej strony Sklepu Marrodent oraz Serwisu Marrodent (tzw. baner cookie). Użytkownik ma możliwość akceptacji wszystkich plików cookie lub zmiany ustawień poprzez wybór jedynie niezbędnych plików cookie lub także analitycznych/wydajnościowych.
 2. Odnośnie najczęściej stosowanej przez Użytkowników przeglądarki – Google Chrome, Administrator przedstawia, następującą ogólną instrukcję obsługi plików cookie:

a. Należy otworzyć przeglądarkę i w prawym, górnym rogu kliknąć symbol menu, a następnie zakładkę „Ustawienia”,

b. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” należy nacisnąć przycisk „Ustawienia witryn”,

c. Następnie należy wybrać sekcję „Pliki cookie i dane stron”, w której można zmienić ustawienia plików cookie oraz przejrzeć i usunąć pliki cookie w sekcji „Zobacz wszystkie dane witryn i uprawnienia”.

 

4. USŁUGODAWCY/ODBIORCY DANYCH

Marrodent korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które zapewniają odpowiednie usługi lub narzędzia niezbędne do prowadzenia Sklepu Marrodent oraz Serwisu Marrodent. Marrodent powierza wyżej wskazanym podmiotom dane osobowe Użytkowników wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z przedmiotowego działania.

 

 5. ODESŁANIA DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

Sklep Marrodent oraz Serwis Marrodent może zawierać odnośniki do innych stron, serwisów oraz platform internetowych. Marrodent nie odpowiada jednak za zasady zachowania prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez nich stosowane. Po przejściu na te strony/serwisy/platformy, należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności oraz polityką cookie.

 

6. OBSŁUGA PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH

 1. Administrator umożliwia dokonywanie płatności internetowych poprzez udostępniane przez niego narzędzia.
 2. Obsługa płatności internetowych dokonywana jest przez podmioty zewnętrzne (dostawców narzędzi) – w przypadku skorzystania z tych narzędzi, podmiot zewnętrzny obsługujący transakcje płatnicze staje się niezależnym administratorem danych osobowych Użytkownika, które przetwarza celem przeprocesowania płatności.

7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I POSTANOWIENIA DODATKOWE

Marrodent zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o czym poinformuje zarejestrowanych Użytkowników drogą elektroniczną na wskazany przez nich przy rejestracji adres e-mail. Aktualna Polityka prywatności znajduje się na stronach serwisu sklep.marrodent.pl oraz www.marrodent.pl.

8. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności i bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu: 728 307 431 lub adresem e-mail: rodo@marrodent.pl