Regulamin Serwisu Internetowego Marrodent

Niniejszy regulamin (dalej także: “Regulamin”) został sporządzony przez MARRODENT sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej celem określenia zasad świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: https://www.marrodent.pl/ (dalej także: „Serwis internetowy” lub „Serwis”) oraz funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem tegoż Serwisu.

 

§1. ZASADY OGÓLNE
1. Podmiotem prowadzącym Serwis internetowy jest MARRODENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000048347, posługująca się numerem REGON: 072729819 oraz NIP: 9372343899, tel. 33 810 13 28, adres e-mail. biuro@marrodent.pl (dalej także: „MARRODENT” lub „Usługodawca”).
2. Serwis internetowy funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, które w szczególności określają prawa i obowiązki Użytkowników związane z korzystaniem przez nich z Serwisu.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego, każdy Użytkownik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązaniem się Użytkownika do przestrzegania jego postanowień.
4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

§2. DEFINICJE
Ilekroć w Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy rozumieć je następująco:
1) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
2) Serwis, Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu pod adresem https://www.marrodent.pl/ ;
3) MARRODENT (też: Usługodawca) – MARRODENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000048347, posługująca się numerem REGON: 072729819 oraz NIP: 9372343899, tel. 33 810 13 28, adres e-mail: biuro@marrodent.pl
4) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5) Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca dostęp do sieci Internet, która korzysta ze Serwisu internetowego.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Korzystanie z Serwisu internetowego jest dobrowolne oraz dostępne dla wszystkich Użytkowników.
2. Korzystanie z Serwisu wymaga istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem Użytkownika a siecią Internet. Wymagania dla połączenia z siecią dla każdego narzędzia są różne, jednakże w każdym przypadku niezbędne jest korzystanie z poprawnie zainstalowanej przeglądarki internetowej. Jednocześnie, zaleca się korzystanie z najnowszej wersji systemu operacyjnego przeglądarki internetowej.
3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. MARRODENT nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane ze sprzętem bądź oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik ani za problemy z siecią Internet, z której korzysta Użytkownik.
5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
6. W ramach korzystania z Serwisu internetowego zakazane jest w szczególności:
a. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,
b. naruszanie przez Użytkownika w jakikolwiek sposób dóbr osobistych innych Użytkowników, MARRODENT oraz jego pracowników i osób z nim powiązanych,
c. w miejscach przeznaczonych do zamieszczania danych osobowych zakazane jest podawanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych, w tym w szczególności wprowadzanie cudzych danych osobowych,
d. podejmowanie przez Użytkownika działań mających na celu jakąkolwiek ingerencję w funkcjonowanie i oprogramowanie Serwisu, w tym w szczególności podejmowanie działań hakerskich służących przełamywaniu zabezpieczeń strony internetowej, umieszczaniu jakichkolwiek plików, aplikacji lub programów negatywnie oddziałujących na innych użytkowników, MARRODENT bądź Serwis (tzw. wirusy, trojany, robaki, backdoory, złośliwe oprogramowanie),
e. podejmowanie przez Użytkownika działań powodujących zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych MARRODENT lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną przez MARRODENT.
7. Korzystanie z Serwisu internetowego może zostać czasowo utrudnione lub uniemożliwione w przypadku wystąpieniu problemów technicznych bądź czasowego wyłączenia dostępu do Serwisu ze względu na jego modernizację lub zwiększenie funkcjonalności.

§4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. MARRODENT za pośrednictwem Serwisu internetowego świadczy następujące rodzaje usług na rzecz Użytkowników (dalej także: „Usługi świadczone drogą elektroniczną”):
a. Gazetka halo! (możliwość przeglądania treści cyfrowej publikacji),
b. Formularz kontaktowy,
c. Chat,
d. Formularz zgłoszeniowy (szkolenia stacjonarne),
e. Formularz rekrutacyjny,
f. Formularz do umawiania spotkań i prezentacji w ramach Fast Track,
g. Fast Track (prezentacja produktu za pośrednictwem spotkania online),
h. Newsletter,
i. Formularz szkoleniowy (szkolenia i webinary online),
j. Szkolenia i webinary online,
k. Formularz zamówienia próbki produktu,
w zakresie uregulowanym w niniejszym Regulaminie.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są bezpłatne, z zastrzeżeniem konieczności uiszczania ceny na poczet udziału w szkoleniu lub w webinarze zgodnie z informacjami przedstawionymi w Serwisie.
3. Skorzystanie z usług wskazanych w ust. 1 pkt b.-l. wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza interaktywnego, w którym należy:
a. podać niezbędne dane,
b. zgodnie z prawdą – potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności i Polityką cookie oraz zaakceptować wszystkie ich postanowienia,
c. wyrazić niezbędne zgody.
4. Poprzez wypełnienie formularzy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych celem obsługi jego zapytania lub zgłoszenia na zasadach określonych w Polityce prywatności i Polityce cookie dostępnej w tym miejscu.

§5. GAZETKA HALO!
Gazetka halo! (możliwość przeglądania treści cyfrowej publikacji) to funkcjonalność Serwisu, która nie wymaga od Użytkownika podjęcia innych czynności, niż podstawowa obsługa interfejsu Serwisu.

§6. FORMULARZ KONTAKTOWY, CHAT
1. Formularz kontaktowy oraz Chat to funkcjonalności Serwisu, które umożliwiają wysłanie do MARRODENT wiadomości za pomocą formularza umieszczonego na stronie Serwisu.
2. W każdej chwili, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z wyżej wymienionych usług poprzez zaprzestanie wysyłania wiadomości do MARRODENT.

§7. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (SZKOLENIA STACJONARNE)

1. MARRODENT umożliwia Użytkownikom dokonanie zgłoszenia zainteresowania szkoleniem stacjonarnym organizowanym przez MARRODENT. 2. Użytkownicy mogą dokonać zgłoszenia poprzez wypełnienie dedykowanego, interaktywnego Formularza zgłoszeniowego. 3. Po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego, MARRODENT kontaktuje się z Użytkownikiem celem potwierdzenie dokonania rejestracji na szkolenie stacjonarne oraz ustalenia zasad płatności.
4. Z chwilą dokonania przez Użytkownika płatności na poczet udziału w szkoleniu stacjonarnym organizowanym przez MARRODENT, dochodzi do zawarcia odpłatnej umowy uczestnictwa w szkoleniu. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§8. FORMULARZ REKRUTACYJNY
1. Formularz rekrutacyjny to funkcjonalność Serwisu, która umożliwia Użytkownikom wysłanie do MARRODENT dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem dedykowanego formularza, do którego odsyła Serwis, celem wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej przez MARRODENT.
2. W każdej chwili, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z wyżej wymienionej usługi poprzez zaprzestanie korzystania z formularza.

§9. FORMULARZ DO UMAWIANIA SPOTKAŃ I PREZENTACJI W RAMACH FAST TRACK ORAZ USŁUGA FAST TRACK
1. Usługa Fast Track polega na prezentacji produktu Klientowi za pośrednictwem spotkania online, tj. drogą elektroniczną.
2. W celu skorzystania z usługi Fast Track, konieczne jest skorzystanie przez Użytkownika z interaktywnego formularza, w którym należy podać odpowiednie dane niezbędne do skontaktowania się z Użytkownikiem oraz umówienia prezentacji. 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, MARRODENT kontaktuje się z Użytkownikiem celem umówienia terminu świadczenia usługi Fast Track. 4. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika uzgodnionego terminu świadczenia usługi, dochodzi do zawarcia nieodpłatnej umowy o świadczenie usług elektronicznych w zakresie świadczenia usługi Fast Track, z możliwością jej wypowiedzenia (rozwiązania) w każdym czasie. Użytkownik może złożyć wypowiedzenie, w szczególności poprzez przesłanie takiej informacji pod adres: biuro@marrodent.pl, bądź poprzez skorzystanie z dedykowanego przycisku w aplikacji kalendarza. 5. Usługa Fast Track będzie każdorazowo realizowana na warunkach przedstawionych w opisie planowanej prezentacji produktu, z wykorzystaniem wskazanych w nim narzędzi (w szczególności, programu do wideokonferencji).

§10. NEWSLETTER

1. MARRODENT umożliwia Użytkownikom subskrypcję newslettera, która to usługa polega na przesyłaniu Użytkownikowi elektronicznych informacji handlowych (marketingowych) związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz działalnością MARRODENT. 2. Skorzystanie z usługi newslettera wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w którym należy: a. wskazać adres poczty elektronicznej (adres e-mail), b. potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz Polityką cookie, c. wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych ze świadczeniem tejże usługi oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych ze świadczeniem tejże usługi. 3. Świadczenie usługi newslettera rozpoczyna się w momencie skutecznego dokonania przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 2 powyżej.
4. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera, dochodzi do zawarcia pomiędzy MARRODENT a Użytkownikiem nieodpłatnej umowy o dostarczanie treści cyfrowej (newslettera) na czas nieoznaczony, z możliwością jej wypowiedzenia (rozwiązania) w każdym czasie. Klient może złożyć wypowiedzenie w szczególności poprzez przesłanie takiej informacji pod adres: biuro@marrodent.pl

§11. FORMULARZ SZKOLENIOWY, SZKOLENIA I WEBINARY ONLINE

1. MARRODENT umożliwia Użytkownikom dokonanie rejestracji na odpłatne szkolenia i webinary organizowane przez MARRODENT za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 2. Użytkownicy mogą dokonać zgłoszenia poprzez wypełnienie dedykowanego, interaktywnego Formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie zapłaty.
3. Z chwilą dokonania przez Użytkownika płatności na poczet udziału w szkoleniu organizowanym przez MARRODENT, dochodzi do zawarcia odpłatnej umowy uczestnictwa w szkoleniu. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta ma
prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§12. FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRÓBKI PRODUKTU

1. MARRODENT umożliwia Użytkownikom dokonanie zamówienia bezpłatnej próbki produktu sprzedawanego przez MARRODENT. 2. Użytkownicy mogą dokonać zamówienia poprzez wypełnienie dedykowanego, interaktywnego Formularza zamówienia. 3. Po wypełnieniu Formularza zamówienia, MARRODENT kontaktuje się z Użytkownikiem celem potwierdzenia dokonania zamówienia oraz ustalenia warunków dostawy produktu na terenie Polski. 4. Zamówienie oraz dostawa próbki są bezpłatne.

§13. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@marrodent.pl bądź w formie pisemnej pod adres: MARRODENT sp. z o.o., ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała.
2. MARRODENT rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi w takiej samej formie, w jakiej otrzymał reklamację.
3. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe reklamującego umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie.
4. Odpowiedź na reklamację będzie zawierała rozstrzygnięcie reklamacji, uzasadnienie rozstrzygnięcia, a także ewentualne zamierzone/podjęte działania naprawcze.
5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach jak również na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. W tym celu, Konsument może w szczególności przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej z MARRODENT umowy w zakresie udziału w odpłatnym szkoleniu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że MARRODENT wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować MARRODENT (ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 810 13 28, adres e-mail: biuro@marrodent.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane listownie lub pocztą elektroniczną). Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza
odstąpienia od umowy dostępnego na końcu niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, MARRODENT zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MARRODENT został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
6. Zwrotu płatności MARRODENT dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu między innymi do umów o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. Celem uchylenia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, MARRODENT wyraźnie wskazuje, że podmiot niebędący Konsumentem i nie korzystający z ochrony konsumenckiej nie ma prawa do odstąpienia od zawartej umowy.

§15. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PLIKI COOKIE
1. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO”, polską Ustawą o ochronie danych osobowych oraz polską Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Serwisu jest MARRODENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000048347, posługująca się numerem REGON: 072729819 oraz NIP: 9372343899, tel. 33 810 13 28, adres e-mail. biuro@marrodent.pl

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności prawa przysługujące Użytkownikowi w tym zakresie, a także podstawy przetwarzania danych
udostępniane są Użytkownikowi w momencie przekazywania przez niego danych osobowych (np. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z zasadami ochrony danych przed wypełnieniem formularza), a następnie w każdej chwili dostępne są w Polityce prywatności oraz Polityce cookie dostępnej w tym miejscu.

4. W ramach funkcjonowania Serwisu, zbierane są w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookie Użytkowników zapewniające prawidłowe działanie Serwisu, a także utrzymanie i zwiększenie jej funkcjonalności oraz prowadzenie zewnętrznych kampanii reklamowych. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności oraz Polityce cookie dostępnej w tym miejscu.

§16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika oraz realizacją zawartych umów, MARRODENT będzie kontaktował się Użytkownikiem mailowo pod wskazany przez niego adres e-mail.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają polskie, powszechnie obowiązujące przepisy.

3. Dla spraw powstałych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną objętych niniejszym Regulaminem, prawem właściwym jest prawo polskie. Jeżeli jednak przepisy, które obowiązują w państwie Konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem Serwisu.

4. Wszelkie spory wynikające z korzystania przez Użytkowników z Serwisu, Strony będą starały się rozwiązywać polubownie.

5. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostała część Regulaminu zachowuje moc obowiązującą, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Strony zobowiązują się niezwłocznie podjąć negocjacje celem zastąpienia nieważnych postanowień regulacją, która będzie możliwie jak najbliższa celowi nieważnego postanowienia.

6. MARRODENT może zmienić lub zaktualizować niniejszy Regulamin, w szczególności aby: a. uwzględnić zmiany w usługach lub sposobie prowadzenia działalności (np. nowe usługi, funkcje, technologie, ceny czy korzyści), b. uwzględnić zmiany wynikające z regulacji prawnych lub regulacji związanych z bezpieczeństwem, c. zapobiec nadużyciom lub szkodom. 7. W każdej chwili archiwalne wersje Regulaminu dostępne są na żądanie Użytkownika. 8. MARRODENT wskazuje następujące dane kontaktowe: MARRODENT sp. z o.o., ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 810 13 28, adres e-mail. biuro@marrodent.pl