Ogólne Warunki Sprzedaży pozainternetowej

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument stanowi ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez Marrodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz podmiotów niebędących konsumentami. Znajduje zastosowanie do każdej sprzedaży towarów dokonywanej we wszelkich formach poza sklepem internetowym sklep.marrodent.pl. Do odrębnych umów sprzedaży zawartych na piśmie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niniejszy dokument znajduje zastosowanie pod warunkiem, że umowa pisemna sprzedaży odwołuje się do niego oraz w zakresie w niej nieprzewidzianym Warunki sprzedaży dla sklepu internetowego Marrodent są dostępne na stronie sklep.marrodent.pl. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

a) Klient – podmiot niebędący konsumentem, w szczególności będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, wpisanym do CEIDG, KRS lub jakiegokolwiek zagranicznego ich odpowiednika bądź inną jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną, lecz niebędącą przedsiębiorcą, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

b) Ogólne Warunki Sprzedaży (w skrócie OWS) – niniejszy dokument zawierający ogólne zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę na rzecz Klientów i stanowiący integralną część Umowy Sprzedaży, zawarcie przez Klienta Umowy Sprzedaży oznacza również akceptację OWS, które wiążą Klienta; Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego; Konsumenci mają możliwość dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego.

c) Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

d) Sprzedawca – Marrodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Z. Krasińskiego 31, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048347, NIP: 9372343899, kapitał zakładowy 400 000,00 zł, tel. 33 810 13 28, adres e-mail. biuro@marrodent.pl.

e) Strony – łączne określenie Sprzedawca oraz Klienta.

f) Towar/Towary – przedmiot/y znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedawcy, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży;

g) Umowa Sprzedaży – umowa w rozumieniu obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta w jakiejkolwiek formie pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta Towaru na warunkach w niej określonych, a której integralną częścią jest OWS; z wyłączeniem zakupów w sklepie internetowym sklep.marrodent.pl.

 

II. ZAWARCIE UMOWY

W braku zawarcia Umowy Sprzedaży na piśmie, Umowa Sprzedaży uznana będzie za zawartą z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji, które to potwierdzenie w razie potrzeby zawierać będzie wskazanie Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży, ceny, a także miejsce wydania Towarów i Strony organizującej ich transport.

 

III. TOWAR

Towar stanowi wyłączną własność Sprzedawcy i nie jest obciążony prawami lub jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.

 

IV. CENA

1. Cena sprzedaży Towaru co do zasady nie obejmuje kosztów związanych z transportem Towarów z magazynu Sprzedawcy do miejsca wskazanego przez Klienta.

2. Koszty dostawy Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku zamówienia przekraczającego 500,00 zł brutto pokrywa Sprzedawca. W przypadku zamówienia nieprzekraczającego 500 zł brutto lub w przypadku przesyłki niestandardowej (np. o wadze przekraczającej 25 kg) klient zobowiązany jest pokryć koszty dostawy. O kosztach dostawy Klient informowany jest przy składaniu lub przyjęciu zamówienia.

3. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny (ewentualnie wraz z kosztami dostawy) w terminie 14 dni roboczych od dnia wystawienia faktury VAT. Opóźnienie w zapłacie Ceny uprawniać będzie Sprzedawcę do żądania ustawowych odsetek za opóźnienie w wysokości maksymalnej.

4. Klient nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń przysługujących mu wobec Sprzedawcy wierzytelności z wierzytelnościami Sprzedawcy, w tym o zapłatę ceny sprzedaży.

5. O ile nie zastrzeżono odmiennie, Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.

 

V. WYDANIE TOWARU

1. Przy wydaniu Towaru Klient uprawniony i obowiązany jest do zbadania stanu jakościowego i ilościowego Towaru w miejscu wydania Towaru. Zastrzeżenia co do jakości i ilości Towaru Klient obowiązany jest wpisać do protokołu spisanego z kurierem/przewoźnikiem, pod rygorem utraty możliwości późniejszego powoływania się na takie okoliczności (w szczególności w ramach roszczeń rękojmiowych lub odpowiedzialności kontraktowej), chyba że pomimo dochowania należytej staranności nie był w stanie ich stwierdzić (wady ukryte).

2. Termin wydania Towaru ustalany jest wspólnie przez Strony przy składaniu zamówienia lub Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjętego zamówienia.

3. Wydanie Towaru będzie skutecznie dokonane w przypadku wydania go Klientowi, jego pracownikowi lub innej osobie upoważnionej do działania w jego imieniu. Jeżeli transport realizowany jest na zlecenie Klienta za osobę upoważnioną do działania w imieniu Klienta każdorazowo, bez konieczności przedstawiania dodatkowych upoważnień, uznany będzie kierowca dokonujący transportu Towarów na zlecenie Klienta.

4. W przypadku niezależnego od Sprzedawcy opóźnienia w dostawie Towarów z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (w tym z przyczyn leżących po stronie przewoźnika), termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedawcy realizację zamówienia zgodnie z pierwotnie potwierdzonym terminem. Sprzedawca poinformuje niezwłocznie o opóźnieniu, jego przyczynie i nowym przewidywanym terminie wydania Towaru Klientowi.

 

VI. SZKODY

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży obejmuje wyłącznie straty poniesione w związku z tym przez Klienta i ograniczona jest do wysokości uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży. Sprzedawca odpowiada w pełnej wysokości w razie gdy szkoda zostanie wyrządzona przez niego umyślnie.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności – również w ramach rękojmi czy ewentualnie udzielonej gwarancji, w przypadku, gdy Towary nie były przechowywane czy użytkowane zgodnie ze specyfikacjami i ich normami technicznymi, zaleceniami producenta lub procedurami materiałowymi wg. informacji produktowej Sprzedawcy dołączonymi do Towarów.

 

VII. RĘKOJMIA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne Towarów sprzedanych, na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie (rękojmia).

2. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia wydania Towaru Klientowi.

3. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wynikłe lub związane z wadami Towarów ograniczona jest do ceny sprzedaży Towaru oraz obejmuje wyłącznie poniesione straty. Ograniczenie to nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej Sprzedawcy.

4. Klient zobowiązany jest w przypadku wad fizycznych Towarów złożyć reklamację w sposób i na zasadach opisanych na stronie internetowej: https://www.marrodent.pl/reklamacje-i-zwroty/. Reklamacja powinna być złożona w terminie 3 dni roboczych od daty wydania Towarów, a w przypadku wad, których nie da się wykryć pomimo starannego zbadania przy odbiorze – w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia wad.

5. Naruszenie terminów wskazanych w ust. 4 do zgłoszenia wad skutkuje wygaśnięciem uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.

6. W razie uznania reklamacji za zasadną, koszty związane z ewentualną wysyłką reklamowanych Towarów oraz niezbędne koszty rozpoznania reklamacji ponosi Sprzedawca, a w razie gdy reklamacja okaże się niezasadna, koszty te obciążają Klienta.

 

VIII. ODSTĄPIENIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

1. Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Klient opóźnia się z odbiorem Towaru lub jego części przez okres przekraczający 7 dni. W takim wypadku Sprzedawca będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zaistnienia powyższej okoliczności.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przez którąkolwiek ze Stron, bez względu na przyczynę, Klient zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Sprzedawcy Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Jeżeli Klient będzie opóźniał się ze zwrotem Towaru zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 5 % brutto ustalonej ceny sprzedaży Towaru za każdy dzień opóźnienia. Odpowiedzialność Klienta z tego tytułu wyłączona będzie wyłącznie w przypadku, gdy zwrot Towaru nie był możliwy na skutek zaistnienia siły wyższej. Sprzedawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

3. W przypadku, gdy Klient będzie się uchylał od dokonania zwrotu Towaru zgodnie z ust. 2, Sprzedawca będzie uprawniony do odebrania Towaru na koszt i ryzyko Klienta, po uprzedzeniu Klienta o planowanej dacie odbioru Towaru nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną datą odbioru Towaru. W razie odmowy wydania Towaru Sprzedawcy w takim przypadku, Klient zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości równej ustalonej cenie sprzedaży Towaru. Sprzedawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość  zastrzeżonej kary umownej.

4. W przypadku, gdy Sprzedawca skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie on uprawniony także do dochodzenia od Klienta naprawienia szkody, w tym w szczególności zwrotu kosztów związanych z zawarciem Umowy Sprzedaży oraz jej wykonaniem.

 

IX. UPRAWNIENIA KONSUMENTA

1. Do Umowy sprzedaży zawartych przez Klienta będącego Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, do tej Umowy sprzedaży znajdują zastosowanie niniejsze OWS z modyfikacjami wynikającego z niniejszego rozdziału.

2. Do Umów sprzedaży zawartych przez Klient będącego Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta nie znajdują zastosowania postanowienia rozdz. IV pkt 1, rozdz. VII pkt 3 i 5, rozdz. V pkt 2 i 3 i rozdz. VIII pkt 2 niniejszych OWS.

3. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Klienta będącego Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4. Klient będący Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia:

a) od objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b) w przypadku zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres: Magazyn Marrodent, 7R Logistic Park – Hala C, ul. Beskidzka 10, 43-502 Czechowice Dziedzice, z dopiskiem “ZWROT”. Klient może wysłać oświadczenie wraz ze zwracamy Towarem.

6. Dla zachowania terminu 14-dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Wzór formularza stanowi nadto Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy umowa zostaje uważana za niezawartą, zaś Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towarów. Może to zrobić wraz ze składanym oświadczeniem o odstąpieniu lub niezwłocznie na adres: Magazyn Marrodent, 7R Logistic Park – Hala, ul. Beskidzka 10, 43-502 Czechowice Dziedzice, z dopiskiem “ZWROT” nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrotu płatności niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedawca zobowiązanych jest do wystawienia faktury korygującej do faktury pierwotnej, zgodnie z ustaleniami z Klientem, tj. w przypadku odstąpienia od umowy, obniżenia ceny lub innych okoliczności uprawniających i udokumentowanych do obniżenia faktury pierwotnej. Faktura korygująca zostanie wystawiona niezwłocznie po spełnieniu wszystkich ww. warunków, a termin jej ujęcia w rejestrze VAT będzie zgodny z datą wystawienia faktury korygującej, stosownie do art. 29a ust. 13 Ustawy o podatku od towarów i usług.

11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje, stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia

e) lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

15. Przy składaniu zamówienia przez Klienta – jeśli zamówienie składane jest przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a zakup nie posiada dla Klienta charakteru zawodowego, prosimy o złożenie oświadczenia w tym względzie (że zakup nie posiada dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej).

 

X. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Prawem właściwym dla Umowy Sprzedaży jest prawo polskie.

2. Postanowienia Umowy Sprzedaży należy wykonywać i interpretować zgodnie z treścią OWS.

3. Strony wyłączają stosowanie do Umowy Sprzedaży Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.

4. Wszelkie spory wynikające z Umowy Sprzedaży lub z nią związane, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, interpretacji, ważności lub rozwiązania, rozstrzygane będą między Stronami w sposób polubowny.

5. Strony poddają rozstrzygnięcie wszelkich sporów wynikających lub związanych Umową Sprzedaży orzecznictwu sądów polskich, a jako właściwy miejscowo wskazują sąd siedziby Sprzedawcy.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Umowy Sprzedaży lub OWS za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność pozostałych jej postanowień, a Strony zastąpią takie postanowienie, ważnym, zgodnym z prawem, wykonalnym oraz możliwie najbardziej zbliżonym do celu gospodarczego postanowieniem, jaki Strony chciały osiągnąć.

2. Klient uprawniony jest do przeniesienia na rzecz osób trzecich roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z wykonaniem Umowy Sprzedaży, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

3. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie do umów zawieranych przez Sprzedawcę wszelkich innych ogólnych warunków umów (wzorów umów) wydawanych, stosowanych lub uznawanych przez Klienta (klauzula defensywna).

4. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 14.03.2022 roku.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWS. Zmiana OWS nie ma jednak zastosowania do Umów sprzedaży zawartych z Klientem przed wejściem w życie zmiany, w szczególności nie wpływa na prawa Klienta wynikające z zawartych wcześniej umów. Wszelkie zmiany OWS obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej lub przedstawienia w innej formie Klientowi.